Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(
obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku na podstawie USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA)

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.PLISSIMA.COM SPRZEDAJĄCYM JEST KRZYSZTOF GROBLEWSKI, PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE (81-819) PRZY ULICY OKRĘŻNEJ 31B, PODLEGAJĄCY WPISOWI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO NUMEREM NIP: 5851006436, REGON: 190855100, ZWANY TAKŻE ZAMIENNIE "USŁUGODAWCĄ". KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ
A) POPRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU,
B) E-MAILEM NA ADRES DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU,
C) TELEFONICZNIE – POD NUMEREM DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.KORZYSTAJĄC Z SERWISU POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

I. ZAMÓWIENIA
1.1. ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
A) POPRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU,
B) E-MAILEM NA ADRES DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU,
C) TELEFONICZNIE – POD NUMEREM DOSTĘPNYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU.
1.2. WARUNKIEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST PODANIE PRZEZ KLIENTA DANYCH POZWALAJĄCYCH NA WERYFIKACJĘ KLIENTA I ODBIORCY TOWARU. SKLEP POTWIERDZA PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA E-MAILEM LUB TELEFONICZNIE. SKLEP MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA, OGRANICZYĆ SPOSÓB PŁATNOŚCI LUB ŻĄDAĆ PRZEDPŁATY W PRZYPADKU, GDY ZAMÓWIENIE BUDZI UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI, CO DO PRAWDZIWOŚCI I RZETELNOŚCI PODANYCH DANYCH BĄDŹ SPOSOBU ZAPŁATY.
1.3. DLA STRON WIĄŻĄCE SĄ INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU PRZY KUPOWANYM TOWARZE W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: CENA, CHARAKTERYSTYKA TOWARU, JEGO CECHY, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY.
1.4. W PRZYPADKU, GDY TOWAR JEST NIEDOSTĘPNY (BRAK TOWARU W MAGAZYNIE) I NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA KLIENTA, SKLEP MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI UMOWY W TERMINIE 30 (TRZYDZIESTU) DNI, LICZĄC OD DATY JEJ ZAWARCIA. JEŻELI KLIENT DOKONAŁ ZAPŁATY ZA TOWAR - SKLEP ZWRÓCI KLIENTOWI NALEŻNOŚĆ ZA TOWAR W CIĄGU 14 (CZTERNASTU) DNI KALENDARZOWYCH OD ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.
1.5. KLIENT MOŻE DOKONYWAĆ ZMIAN W ZAMÓWIENIU AŻ DO MOMENTU WYSYŁKI ZAMÓWIONEGO TOWARU. ZMIANY MOGĄ DOTYCZYĆ REZYGNACJI Z CAŁOŚCI BĄDŹ Z CZĘŚCI PRODUKTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZAMÓWIENIE, ZMIANY W ADRESIE DOSTAWY, LUB ZMIANY DANYCH NA FAKTURZE. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAPŁATA ZOSTAŁA DOKONANA Z GÓRY, ZWROT ZAPŁATY NASTĄPI W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI OD DNIA OTRZYMANIA REZYGNACJI KLIENTA. ZMIAN W ZAMÓWIENIU MOŻNA DOKONYWAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ Z OBSŁUGĄ SKLEPU TELEFONICZNIE LUB PRZEZ E-MAIL.
1.6. WSZYSTKIE CENY TOWARÓW ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. KOSZTY DOSTAWY ORAZ SPOSÓB DOSTAWY TOWARU ODBYWA SIĘ W WYBRANY PRZEZ KLIENTA I OKREŚLONY W ZAMÓWIENIU SPOSÓB.
1.7. SKLEP MA PRAWO ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE PO 5 DNIACH ROBOCZYCH OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA, JEŚLI NA KONCIE SKLEPU NIE MA ZAKSIĘGOWANEJ PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE (PRZY WYBRANEJ OPCJI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB KARTĄ KREDYTOWĄ LUB PRZELEWEM).

II. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ
2.1. ZAMÓWIENIA DOSTARCZANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ LUB FIRMY KURIERSKIEJ, NA ADRES WSKAZANY W ZAMÓWIENIU PRZEZ KLIENTA. MOŻLIWY JEST TEŻ ODBIÓR OSOBISTY W GDAŃSKU, PO UPRZEDNIM KONTAKCIE KLIENTA ZE SKLEPEM I UMÓWIENIEM SIĘ CO DO CZASU I SPOSOBU ODBIORU ZAMÓWIENIA. ODBIÓR OSOBISTY MOŻLIWY JEST W TERMINIE 7 DNI ROBOCZYCH OD DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.
2.2. SKLEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTARCZENIE TOWARU LUB OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE SPOWODOWANE BŁĘDNYM LUB NIEDOKŁADNYM ADRESEM PODANYM PRZEZ KLIENTA.
2.3 WYDAJĄC TOWAR SKLEP WYDAJE DOKUMENT SPRZEDAŻY W POSTACI PARAGONU FISKALNEGO LUB WYSTAWIONEJ NA ŻYCZENIE KLIENTA FAKTURY VAT.

III. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI
3.1. ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE BYĆ DOKONANA WEDŁUG WYBORU KLIENTA:
- PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SKLEPU;
- PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM;
- GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI POCZTOWEJ LUB KURIERSKIEJ (ZA POBRANIEM).

IV. ZWROT ORAZ WYMIANA TOWARU
4.1. KLIENTOWI, KTÓRY JEST KONSUMENTEM PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TOWARU.
4.2. ZWRACANY LUB WYMIENIANY TOWAR POWINIEN BYĆ KOMPLETNY, POSIADAĆ DOŁĄCZONY DOWÓD ZAKUPU, METKI I NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA.
4.3. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, NA ZASADZIE WSKAZANEJ W PKT. 4.1., ZARÓWNO SKLEP JAK I KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZWROTU WSZYSTKIEGO, CO OTRZYMALI OD DRUGIEJ STRONY NA MOCY ZAWARTEJ UMOWY.
4.4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH OKREŚLONYCH SZCZEGÓŁOWO W ART. 38 UST. 3 USTAWY.
4.5. KLIENT ZA UPRZEDNIĄ ZGODĄ SKLEPU MOŻE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TOWARU PRZEZ KLIENTA WYMIENIĆ TOWAR NA INNY. W TAKIM PRZYPADKU POWINIEN SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SKLEPEM.
4.6. W PRZYPADKU WYMIANY TOWARU, UISZCZONA CENA ZOSTANIE ZALICZONA NA POCZET CENY WYMIENIONEGO TOWARU, EWENTUALNA RÓŻNICA W CENIE ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UISZCZONA PRZEZ KLIENTA LUB ZWRÓCONA PRZEZ SKLEP.
4.7 SKLEP NIE ODBIERA KIEROWANYCH DO NIEGO PRZESYŁEK PRZESŁANYCH ZA POBRANIEM I NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIMI PRZESYŁKAMI.

V. REKLAMACJA TOWARU
5.1. ZGODNIE Z USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. (DZ.U Z 2002 R. NR 141, POZ. 1176 Z ZM.) WOBEC KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI, SKLEP ODPOWIADA ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. W PRZYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI, SKLEP ODPOWIADA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W KODEKSIE CYWILNYM.
5.2. KLIENT ZGŁASZAJĄC REKLAMACJĘ ZOBOWIĄZANY JEST DO KONTAKTU ZE SKLEPEM, A W DALSZYCH KROKACH PRZESŁAĆ TOWAR WRAZ DOWODEM ZAKUPU I Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM REKLAMACJI NA ADRES: KRZYSZTOF GROBLEWSKI, UL. OKRĘŻNA 31B, 81-819 SOPOT.
5.3. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA O ROZPATRZENIU REKLAMACJI W CIĄGU 14 DNI OD ZŁOŻENIA REKLAMACJI. KLIENT POWINIEN PODAĆ W FORMULARZU REKLAMACJI DANE KONTAKTOWE UMOŻLIWIAJĄCE SKONTAKTOWANIE SIĘ Z KLIENTEM W WYMIENIONYM TERMINIE, NP. NUMER TELEFONU LUB ADRES E-MAIL.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE W SKLEPIE KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE ORAZ NA ICH PRZETWARZANIE DLA CELÓW REALIZACJI UMOWY. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLIENTA ORAZ ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE SĄ NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SKLEP.KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH OSOBOWYCH.
8.2. DANE OSOBOWE SĄ CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 R. "O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH" (DZ.U. NR 133 POZ. 883) W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO NICH OSÓB TRZECICH.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. INFORMACJE O PRODUKTACH ZAMIESZCZONE NA STRONACH SKLEPU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
9.2. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O PRODUKTACH NA STRONACH SKLEPU NIE OZNACZA DOSTĘPNOŚCI TYCH PRODUKTÓW W MAGAZYNIE I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
9.3. WSZYSTKIE NAZWY PRODUKTÓW ZAMIESZCZONE NA STRONIE SKLEPU UŻYWANE SĄ W CELACH IDENTYFIKACYJNYCH I MOGĄ BYĆ CHRONIONE I ZASTRZEŻONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (DZ. U. NR 119 Z 2003 R. POZ. 1117).
9.4. SKLEP NIE ODBIERA KIEROWANYCH DO NIEJ PRZESYŁEK ODESŁANYCH ZA POBRANIEM I NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIMI PRZESYŁKAMI.
WIĘCEJ INFORMACJI: https://prawakonsumenta.uokik....